Miasto Ustroń
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2021 ROKU Odbiór żywych choinek świątecznych Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI OKREŚLONYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA USTROŃ Odpady biodegradowalne odbierane wyłącznie z pojemników Opłata za odpady komunalne Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń w roku 2021 GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM Pojemniki na odpady biodegradowalne Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informacje o podmiotach zbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzających wymienione odpady Zasady segregacji odpadów komunalnych Apel Burmistrza Miasta Ustroń Informacja Starosty Cieszyńskiego. Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń Harmonogram opróżniania koszy ulicznych Obowiązkowa deratyzacja Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ustroń Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Informacja o osiągniętych przez Miasto Ustroń wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania Obowiązujące akty prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Odbiór żywych choinek świątecznych

Podczas odbioru odpadów biodegradowalnych w miesiącu lutym (drugi termin odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych dzielnic) będą odbierane żywe choinki świąteczne. Choinki należy oczyścić z wszelkich ozdób, lampek, stojaków oraz doniczek. Choinki można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Krzywej 6.

 

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok:
za I kwartał – do 15 kwietnia danego roku tj. za styczeń, luty, marzec - płatność z dołu;
za II kwartał – do 15 lipca danego roku tj. za kwiecień, maj, czerwiec - płatność z dołu;
za III kwartał – do 15 października danego roku tj. za lipiec, sierpień, wrzesień - płatność z dołu;
za IV kwartał – do 15 grudnia danego roku tj. za październik, listopad - płatność z dołu, za grudzień - płatność z góry;
lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Termin płatności rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
za cały rok z góry - do 15 lipca danego roku;
lub w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona bez wezwania (nie są wysyłane decyzje, ani nie są wystawiane faktury).

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1 w Ustroniu - parter, pok. nr 8 (w godzinach 7:30 - 15:30);
przelewem na indywidualnie nadawany nr rachunku bankowego Miasta Ustroń.


PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr XXII 318 2020 z dnia 26 listopada 2020r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Odpady biodegradowalne odbierane wyłącznie z pojemników

Od 01.01.2021 roku odpady biodegradowalne będą odbierane z pojemników, które były dostarczane bezpłatnie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. końcem 2020 roku wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, opłacających stawkę za osobę.

Osoby uiszczające  opłatę ryczałtową w przypadku oddawania odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z nieruchomości zobowiązane są do wyposażenia jej w pojemniki we własnym zakresie bądź dostarczania bioodpadów bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Krzywej.

W przypadku konieczności posiadania większej ilości pojemników na bioodpady
niż dostarczona przez Przedsiębiorstwo Komunalne właściciel nieruchomości zapewnia je we własnym zakresie. Bioodpady gromadzone w pojemnikach o mniejszej pojemności niż 110 l
lub większej niż 240 l bądź w workach nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości i należy je dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Właściciele nieruchomości, którzy nadal nie otrzymali pojemników, proszeni są o kontakt
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

24.12.2020 r. - czynny od 7:00 do 13:00
31.12.2020 r. - czynny od 7:00 do 13:00
02.01.2021 r. - zamknięty

Pojemniki na odpady biodegradowalne

W okresie od II połowy października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. będzie dostarczało mieszkańcom Miasta Ustroń pojemniki na odpady biodegradowalne. Pojemniki będą dostarczane bezpłatnie właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli określonych nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń (pojemniki nie przysługują osobom uiszczającym opłatę ryczałtową). Odbiór bioodpadów z pojemników będzie realizowany od 01.01.2021 r.,
jednak ze względu na dużą ilość pojemników, którą należy dostarczyć mieszkańcom do końca roku,
ich dystrybucja będzie odbywała się w ciągu najbliższych tygodni. Do końca 2020 roku odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie w workach do tego przeznaczonych (brązowy kolor) –
na dotychczasowych zasadach.  W przypadku pytań dotyczących dystrybucji pojemników proszę
o kontakt z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. pod nr tel. 33/8545242 w godz. od 7 do 15.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł od osoby, za każdą osobę w rodzinie posiadającą Kartę Dużej Rodziny.
W celu skorzystania z częściowego zwolnienia, o którym mowa powyżej, właściciel nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem do deklaracji - Informacją o mieszkańcach posiadających Kartę Dużej Rodziny - do pobrania TUTAJ.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie za każdą osobę.

Częściowe zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mają zastosowania, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała nr XIV/191/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje o podmiotach zbierających odpady folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzających wymienione odpady

1. Jan Kisiała FOL PAK ul. Zalesie 58, 43-438 Górki Wielkie - posiada zezwolenie na odbór odpadów z kodem 02 01 04. Odbiera odpady z tworzyw sztucznych w postaci folii po sianokiszonkach.
2. Firma PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów - posaida zezwolenie na odbiór odpadów z kodem 02 01 04. Odbiera odpady z tworzyw sztucznych w postaci folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych. Firma odbiera odpady za odpłatnością.

W celu uzgodnienia odbioru odpadów pochodzących z produkcji rolnej, należy indywidualnie kontaktować się z wybraną firmą.

Zasady segregacji odpadów komunalnych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w całej Polsce z dniem 1 lipca 2017 r. zmieniono zasady segregacji odpadów komunalnych w zakresie kolorów pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów – ujednolicono zasady segregacji wprowadzając tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Na podstawie ww. rozporządzenia zmodyfikowano uchwałą Rady Miasta Ustroń nr XXVIII/334/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń, dostosowując go do ujednoliconych zasad segregacji odpadów. Zgodnie z nowymi zasadami odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Pozostałe zasady segregacji odpadów obowiązujące dotąd w naszym mieście nie ulegają zmianie.

W praktyce dla mieszkańców miasta oznacza to, że odpady które uprzednio były zbierane do worków koloru pomarańczowego od 1 lipca 2017 r. będą zbierane do worków koloru żółtego razem z dotychczas tam gromadzonymi tworzywami sztucznymi. Worek koloru pomarańczowego zostanie zlikwidowany. Nadal natomiast segregujemy szkło bezbarwne do worków koloru białego, zaś szkło kolorowe do worków koloru zielonego, co jest rozszerzeniem dopuszczonym w WSSO.
Załącznik do pobrania TUTAJ


Odpady segregowane odbierane są zgodnie z harmonogramem, mogą być również odwożone indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Popiół - odbierany jest od 1 listopada do 31 marca. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego odbierania popiołu paleniskowego od właścicieli nieruchomości w terminie odbioru odpadów niesegregowanych.

Odpady wielkogabarytowe - odbierane są podczas zbiórki tych odpadów. W roku 2020 planowana jest od kwietnia do października za wyjątkiem lipca i sierpnia. Harmonogram zostanie podany do wiadomości po ustaleniu terminów.

Odpady budowlano-remontowe - odbierane są lub przyjmowane w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w tym nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekraacyjno-wypoczynkowe oraz właścicieli rodzinnych ogrodów działkowych w łącznej ilości 1 Mg/rok.

Firma świadcząca na terenie Miasta Ustroń usługę odbioru odpadów komunalnych– po wcześniejszym uzgodnieniu odbioru przedmiotowych odpadów z właścicielem nieruchomości może podstawić kontenery oraz odbierać odpady budowlano-remontowe od właścicieli nieruchomości lub z pojemników albo worków właściciela nieruchomości, można je też dostarczyć indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, pozostałe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne powstające w gospodarstwach domowych – odbierane są podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, można je też dostarczyć indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 
Zużyte opony – odbierane są podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, można je też dostarczyć indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 
Inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych – rozpuszczalniki, farby, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty – przyjmowane są w  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 
Zużyte baterie i akumulatory – przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 
Przeterminowane leki i chemikalia – przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek - przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Apel Burmistrza Miasta Ustroń

W związku z zatwierdzeniem przez Parlament Europejski tzw. „plastikowej dyrektywy” zwracam się z prośbą do mieszkańców miasta, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji jednostek i spółek „miejskich” oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta do stopniowego ograniczania, a w efekcie wyeliminowania w miarę możliwości stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań na żywność (w tym kubków na napoje, słomek gastronomicznych, mieszadełek do napojów, pokrywek na napoje, naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, jednorazowych „foliowek” i reklamówek itp), styropianowych kubeczków i patyczków do balonów. Będzie to przygotowanie do zmian, które będą obowiązywały od 2021 r. t.j. zakazu wprowadzania tych produktów do obrotu.

Informacja Starosty Cieszyńskiego.

Treść dokumentu znajduje się w załaczniku.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ustroniu znajduje się przy ul. Krzywej 6 (wjazd od ul. Sportowej), na terenie dawnej stacji przeładunkowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach ponoszonej na rzecz Burmistrza Miasta Ustroń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można dostarczać (transport we własnym zakresie) następujące odpady powstające w gospodarstwach domowych:
- papier o kodach 20 01 01, 15 01 01,
- metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,
- tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,
- szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,
- opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,
- bioodpady o kodach 20 01 08, 20 02 01,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36,
- odpady budowlano - rozbiórkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy - w łącznej ilości 1 Mg na rok dla nieruchomości,
- zużyte opony o kodzie 16 01 03,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
- odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99,
- inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),
- zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,
- przeterminowane leki i chemikalia o kodach 20 01 31*, 20 01 32,
- inne niewymienione frakcje odpadów zbierane w sposób selektywny o kodzie 20 01 99.


W ramach ponoszonej na rzecz Burmistrza Miasta Ustoń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczyć we własnym zakresie odpady budowlano - rozbiórkowe w łącznej ilości 1 Mg na rok dla nieruchomości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. M. Konopnickiej 40.

PSZOK czynny jest:
  • od 1 marca do 31 paździenika - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 14:00;
  • od 1 listopada do 28 lutego - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, w soboty od 8:00 do 12:00.

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń świadczy Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, przy ul. M. Konopnickiej 40, tel. 33 854 52 42.

Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Dębina 36 prowadzonej przez Spółkę "Cofinco-Poland", gdzie poddawane są sortowaniu i dalszemu zagospodarowaniu.

Odpady segregowane przekazywane są do instalacji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Prusa 33 prowadzonej przez "Sanit-Trans" Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, ul. Międzyrzecze Górne 383.

Odpady biodegradowalne z terenu Miasta Ustroń przekazywane są do instalacji w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101 prowadzonej przez BEST-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Gwarków 1.

Przeterminowane leki przekazywane są do Pogotowia Sanitarno-Epidemiologicznego "NOWISTA" Spółka cywilna ul. Armii Krajowej 35, Bielsko-Biała.
Harmonogram opróżniania koszy ulicznych

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, iż kosze uliczne opróżniane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu ul. Konopnickiej 40 na bieżąco w miarę potrzeb (w okresie letnim także w soboty i niedziele).

Obowiązkowa deratyzacja

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno – spożywczych.
Na w/w obszarach deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we wrześniu lub w październiku.
Na pozostałych obszarach deratyzację należy przeprowadzać w przypadku pojawienia się na nieruchomości gryzoni.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości lub ich zarządcach.

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży oraz w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Obowiązujące akty prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl