Miasto Ustroń

Herb Miasta Ustroń

Podstawą systemu identyfikacji wizualnej Miasta Ustroń jest herb, którego reguły stosowania zostały, dla potrzeb niniejszego opracowania, przedstawione w formie uproszczonej.

W 2008 r. władze miasta podjęły starania o zaprojektowanie herbu zgodnego z tradycją historyczną. Zadania tego podjął się Instytut Heraldyczno-Weksykologiczny, przywracając godło z pieczęci z 1820 r., czyli słońce nad pługiem, który został - zgodnie z regułami heraldyki - obrócony w prawo. Warto przy tym podkreślić, że oba symbole bardzo trafnie odzwierciedlają historię gminy, która swą obecną pozycję i dobrobyt zawdzięcza dwóm czynnikom - warunkom naturalnym (słońce) i pracy mieszkańców (pług). Projekt herbu gminy uzyskał w dniu 18 marca 2009 r. opinię pozytywną ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Znak ten został ustanowiony na mocy uchwały Nr XXXII/364/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

Źródło: Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego - Alfred Znamierowski
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl