Miasto Ustroń

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miasto.ustron.pl

Data publikacji i aktualizacji
 
Data publikacji strony internetowej: 2016-11-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Pojedyncze treści dodane przez zewnętrznych redaktorów mogą nie być całkowicie zgodne ze standardem WCAG.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona internetowa posiada tryb „wysokiego kontrastu” dla osób słabowidzących.
Strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Glajc, e-mail: michal.glajc@um.ustron.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu :
33 857 93 58 – Koordynator dostępności – Ireneusz Staniek, sekretarz@ustron.pl,
33 857 93 52 – Inspektor ds. dostępności - Renata Kamińska, renata.kaminska@um.ustron.pl 
33 857 93 33 – dostępność cyfrowa – Michał Glajc, michal.glajc@um.ustron.pl.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta w Ustroniu, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rynek. Do wejścia nie prowadzą schody.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Biuro podawcze znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parter  prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Przed wejściem do budynku, po prawej stronie zlokalizowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych w celu wezwania pomocy do uruchomienia platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Kolejne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w niedalekiej odległości od Rynku, na parkingach płatnych (miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych są bezpłatne).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta, na parterze jest zainstalowana pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Straż Miejska,  ul. A. Brody 16,  I Piętro 
Przed wejściem do budynku jest domofon po przyciśnięciu guzika z nr 1 (górny prawy) zgłasza się dyżurny strażnik. Do siedziby SM prowadzą schody, nie ma  windy. Toaleta na I piętrze nie  dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi  2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Tel. 33 8543483   strazmiejska@ustron.pl

W Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu o konieczności skorzystania z jego pomocy (co najmniej dwa dni wcześniej).
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl